Ce drepturi are consumatorul de gaze naturale?

 • să îşi aleagă furnizorul şi să accepte o ofertă-tip publicată de către acesta sau să solicite o ofertă privind condiţiile comerciale şi preţul de furnizare în vederea negocierii directe cu acesta și să încheie cu furnizorul ales contract/contracte de furnizare a gazelor naturale;
 • să îşi schimbe tipul de contract, prin trecere de la furnizarea gazelor naturale în regim reglementat/de ultimă instanţă la furnizarea gazelor naturale în regim concurenţial;
 • să i se pună la dispoziţie, la încheierea contractului de furnizare a gazelor naturale, datele de contact ale punctului unic de contact al furnizorului şi ale punctului de informare regională/locală cel mai apropiat de respectivul loc de consum;
 • să solicite furnizorului întreruperea/limitarea/reluarea furnizării gazelor naturale la locul de consum, respectiv prestarea de către operator a activităţii de întrerupere/limitare a parametrilor tehnici/reluare a alimentării cu gaze naturale;
 • să solicite furnizorului/operatorului de sistem să ia măsuri pentru remedierea defecţiunilor survenite;
 • să solicite și să primească penalitățile suportate de către furnizor/operatorul de sistempentru neîndeplinirea obligațiilor;
 • să denunţe unilateral contractul de furnizare a gazelor naturale, cu respectarea condiţiilor/clauzelor contractuale, şi să îşi schimbe furnizorul, în termen de cel mult 21 de zile calendaristice de la data solicitării;
 • să primească un decont final de lichidare, în termen de maximum 42 de zile calendaristice de la data schimbării furnizorului sau de la data încetării contractului de furnizare a gazelor naturale;
 • să înainteze o plângere furnizorului propriu referitoare la activitatea de furnizare a gazelor naturale desfăşurată de către acesta la locul de consum şi să beneficieze de un standard ridicat de soluţionare a plângerilor

Ce obligații are consumatorul de gaze naturale?

 • să achite integral facturile reprezentând contravaloarea serviciilor prestate de către furnizor, şi, după caz, majorările deîntârziere, precum şi tariful aferent reconectării şi remedierii defecțiunilor constatate în urma verificărilor/reviziilor tehnice, în termenul și în condițiile prevăzute în contractul încheiat cu acesta;
 • să permită accesul reprezentantului operatorului de sistem în scopul montării/demontării, sigilării, întreținerii, verificării sau citirii indexului echipamentului de măsurare, în situația în care acesta este amplasat pe proprietatea sa;
 • să nu deterioreze echipamentul de măsurare, sigiliile metrologice și ale operatorului de sistem, precum și toate celelalte instalații ale operatorului de sistem amplasate pe proprietatea sa;
 • să sesizeze imediat furnizorul/operatorul de sistem în legătura cu orice defecțiune pe care o constata în funcționarea echipamentului de măsurare și a instalațiilor operatorului sistemului la care este racordat, amplasate pe proprietatea sa;să folosească exclusiv aparate de utilizare care respecta cerințele legislației în vigoare și să efectueze verificarea periodicăa acestora, în conformitate cu reglementările în vigoare;
 • să încheie un contract cu un operator economic autorizat de ANRE pentru a efectua, contra cost, verificarea și revizia tehnica periodică a instalației de utilizare, în conformitate cu normele tehnice specifice aprobate de ANRE; operațiunile de verificare tehnică a instalației de utilizare se vor efectua la maximum 2 ani, iar cele de revizie tehnică la maximum 10 ani;
 • să permită accesul reprezentantului operatorului economic autorizat de ANRE pentru a efectua verificarea și revizia tehnică periodică a instalației de utilizare;
 • să notifice furnizorului orice schimbare a datelor sale de identificare prevăzute în contractul de furnizare a gazelor naturale,în termen de 30 de zile calendaristice de la modificare;
 • să constituie în favoarea furnizorului, la solicitarea acestuia, o garanţie financiară pentru o perioadă de consum echivalentdemaximum un an, în cazul constatării, conform prevederilor legale în vigoare, a unor acţiuni menite să denatureze în orice felindicaţiile echipamentelor de măsurare sau să sustragă gaze naturale prin ocolirea echipamentelor de măsurare;
 • să îşi asume responsabilitatea financiară pentru plata dezechilibrelor pe care le generează pe piaţa de gaze naturale, în conformitate cu reglementările aprobate de ANRE.