1. Introducere

Din 25 mai 2018 este aplicabil Regulamentul European 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (“Regulamentul”). Scopul principal al acestuia este creşterea nivelului de protecţie a datelor personale şi crearea unui climat de încredere care să permită fiecărei persoane controlul asupra propriilor date.

Prezentă Politică de confidenţialitate are scopul de a explica într-un mod simplu şi transparent ce tip de date personale colectăm în legătură cu dumneavoastră şi cum le prelucrăm.

2. Cine suntem

RES ENERGY SOLUTIONS, persoană juridică romană – societate pe acțiuni, RES ENERGY SOLUTIONS SA, CUI: RO40068498, J05 / 2560 / 2018, cu sediul în Localitatea Borș nr. 292/D, jud. BIHOR, 417075, adresa de corespondență: Str. Tudor Vladimirescu nr. 53, Oradea, jud. Bihor, cod 410203, în calitate de Operator, prelucrează datele cu caracter personal ale utilizatorilor site-ului propriu.

Această politică de confidenţialitate se aplică datelor cu caracter personal pe care le colectăm sau prelucrăm când vizitaţi site-ul RES ENERGY SOLUTIONS. Puteţi interacţiona cu RES ENERGY SOLUTIONS prin intermediul site-ului, achiziţionând şi utilizând produsele/serviciile noastre, prin comunicări comerciale, dar şi prin intermediul departamentului nostru de asistenţă pentru clienţi. Aceste interacţiuni pot fi realizate de vizitatori, clienţi, clienţi comerciali, furnizori şi/sau parteneri de afaceri.

Ne puteţi contacta prin oricare dintre canalele de comunicare de mai jos:

RES ENERGY SOLUTIONS SRL,  Tel: 0259 434 865 (disponibil între orele 9:00 – 17:00 ), adresa de email: office@res-energy.ro, website: //res-energy.ro.

3. Definiţii

Consimţământ – al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voinţa liberă, specifică, informată şi lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declaraţie sau printr-o acţiune fără echivoc (fiind exclusă inacţiunea, aceasta neputând fi interpretată drept consimţământ), ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate.

Date cu caracter personal – înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (“persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Operator –  înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Persoana vizată – reprezintă orice persoană fizică ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate în cadrul activităţii desfăşurate de RES ENERGY SOLUTIONS.

Persoană împuternicită de operator – înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului.

Prelucrare – înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea.

4. Principii

Procesarea datelor personale se va face într-o manieră legală, corectă şi transparentă;

Colectarea datelor personale se va face numai în scopuri specificate, explicite şi legitime şi datele nu vor fi procesate mai departe într-o manieră incompatibilă cu acele scopuri;

Colectarea datelor personale va fi adecvată, relevantă şi limitată la informaţiile necesare scopului procesării;

Datele personale vor fi corecte şi, acolo unde este necesar, actualizate;

Se vor lua toate măsurile necesare pentru a se asigura ca datele incorecte sunt şterse sau corectate fără întârziere;

Datele personale vor fi păstrate într-o formă ce permite identificarea persoanei vizate şi pentru o perioadă nu mai lungă decât cea în care datele personale sunt procesate, cu excepţia situaţiilor impuse de lege în care păstrarea ar putea fi necesară şi ulterior;

Toate datele personale vor fi păstrate confidenţial şi stocate într-o manieră ce asigură securitatea necesară;

Datele personale nu vor fi distribuite persoanelor terţe decât în cazul în care este necesar în scopul oferirii de servicii conform acordurilor;

Persoanele vizate au dreptul de a solicita accesul la datele personale, rectificarea şi ştergerea acestora, împotrivirea sau restricţionarea de la procesarea datelor cât şi dreptul la portabilitatea datelor.

5. Ce date prelucrăm

Informaţii despre consum (cantitate de energie/gaze naturale consumate, valoarea consumului, facturi, istoric al plăţilor);

Informaţii de tip customer service (solicitări, petitii, reparaţii);

Informaţii privind postările (comentarii, întrebări, review-uri);

Informaţii tehnice (adresa IP, device-ul utilizat pentru vizitarea site-ului);

Date de contact (nume, prenume, adresă email, număr telefon, adresă poştală, adresa locului de consum);

Date demografice (data naşterii, adresa poştală);

Date de logare în cont (username şi parolă);

Date despre comportamentul on line şi preferinţele dvs: adresa dvs de IP a dispozitivului dvs mobil şi/sau a computerului dvs, paginile pe care le vizitaţi în site-ul nostru;

Date referitoare la interesele şi nevoile dvs: de exemplu atunci când completaţi un sondaj de opinie sau sunaţi la centru nostru de relaţii cu clienţii.

6. Scopul colectării

Ofertarea, încheierea şi executarea contractelor de furnizare energie electrică, furnizare gaze naturale, prestări servicii, furnizare şi implementare de soluţii de încălzire, prestări servicii de asistenţă tehnică, asigurarea beneficiilor aferente ofertelor de furnizare gaze natural şi energie electrică.

În vederea executării contractelor se are în vedere orice comunicare către client prin care furnizorul transmite informaţii privind facturarea, emiterea de notificări sau preavize, date legate de intervalul de autocitire, plăti, etc.;

Derularea activităţilor de furnizare energie electrică şi/sau gaze naturale;

Prestarea altor servicii la care compania s-a obligat prin contract faţă de clienţii săi;

Activităţi de marketing, reclamă şi publicitate;

În vederea comunicării, prin mijloace electronice sau tradiţionale, către clienţi sau potenţiali clienţi, a unor oferte comerciale de vânzare servicii sau produse.

În vederea colectării eventualelor debite şi recuperare a creanţelor atât pe cale amiabilă cât şi prin intermediul acţiunilor în instanţă;

În legătură cu servicii de comunicaţii electronice;

În vederea comunicării de informaţii privind concursurile sau campaniile organizate de furnizor;

În vederea realizării de campanii/sondaje având ca obiectiv principal măsurarea gradului de mulţumire al clienţilor  raportat la prestarea serviciilor de către furnizor. Astfel de campanii pot fi gestionate intern de către angajaţii furnizorului, dar şi de companii terţe, specializate în colectarea de feedback de la clienţi;

În vederea distribuirii de corespondenţă către clienţi utilizând diferiţi prestatori de servicii poştale;

Arhivarea datelor cu caracter personal în scopuri statistice.

7. Datele şi scopurile cele mai frecvente ale prelucrării

Pentru a putea încheia contractul de vânzare – cumpărare energie electrică / vânzare – cumpărare gaze naturale / prestări servicii tehnice cu tine: nume, prenume, număr de telefon, serie, număr şi valabilitate carte / buletin de identitate, paşaport sau legitimaţie de şedere temporară în România, CNP, adresa domiciliu, adresa de e-mail, adresa loc de consum, nivel de tensiune loc de consum, număr loc de consum, POD loc de consum, serie contor, putere aprobată, cod loc de consum, categorie consum, serie contor, capacitate rezervată orară, prelucrarea fiind necesară pentru încheierea contractului cu tine, datele urmând a fi stocate pe întreaga perioadă de derulare a raporturilor contractuale şi încă 2 ani după încetarea acestora, precum şi în cazurile prevăzute de punctul 9 lit. c) al acestei politici, cu excepţia cazurilor în care legea sau regulile de arhivare prevăd un termen mai lung.

Pentru a putea să vă prestăm serviciile noastre referitoare la energie electrică / gaze naturale / servicii tehnice, conform contractului pe care l-am încheiat cu dvs.: nume, prenume, număr de telefon, serie, număr şi valabilitate carte / buletin de identitate, paşaport sau legitimaţie de şedere temporară în Romania, CNP, adresa domiciliu, adresa de e-mail, adresa loc de consum, nivel de tensiune loc de consum, număr loc de consum, POD loc de consum, serie contor, putere aprobată, cod loc de consum, categorie consum, serie contor, capacitate rezervată orară, prelucrarea fiind necesară pentru executarea contractului de vânzare – cumpărare a energiei electrice / vânzare – cumpărare gaze naturale / prestare servicii tehnice încheiat cu dvs, perioada de stocare fiind pe întreaga perioadă de derulare a raporturilor contractuale şi încă 2 ani după încetarea acestora, precum şi eventual  în cazurile prevăzute de punctul 9 lit. c) al acestei politici, cu excepţia cazurilor în care legea sau regulile de arhivare prevăd un termen mai lung.

Efectuarea de studii şi cercetări de piaţă: nume, prenume, număr de telefon, adresa loc de consum, adresa de e-mail, cod client, prelucrarea fiind necesară având în vedere interesul nostru legitim, perioada de stocare fiind pe întreaga perioadă de derulare a raporturilor contractuale şi încă 2 ani după încetarea acestora, precum şi eventual în cazurile prevăzute de punctul 9 lit. c) al acestei politici.

Efectuarea de statistici: adresa loc de consum, CNP, număr de telefon, adresa, adresa de e-mail, istoric consum, tip locuinţă, categorie consum, comportament şi modalităţi de plată, temeiul fiind interesul nostru legitim, perioada de stocare fiind pe întreaga perioadă de derulare a raporturilor contractuale şi încă 2 ani după încetarea acestora, precum şi eventual în cazurile prevăzute de punctul 9 lit. c) al acestei politici.

Transmiterea de comunicări de marketing direct în scop de reclama, marketing şi publicitate – cu privire la produsele, serviciile şi promoţiile RES ENERGY SOLUTIONS, dacă este cazul: nume, prenume, număr de telefon, adresa de e-mail, istoric consum, CNP, vechime portofoliu, adresa loc de consum, tipul de servicii contractate, temeiul juridic fiind consimţământul dvs., perioada de stocare – pe întreaga perioadă de derulare a raporturilor contractuale şi încă 2  ani după încetarea acestora, precum şi eventual în cazurile prevăzute de punctul 9 lit. c) al acestei politici.

8. Divulgarea datelor

Vom partaja partea necesară din datele dumneavoastră personale numai în măsura în care sunt necesare şi numai următoarelor categorii de terţi:

(a) societăţi care ne oferă produse şi servicii (împuterniciţi), cum ar fi: (i) agenţii media, cu ar fi cele care organizează campanii promoţionale şi cele care administrează pagina de internet; (ii) servicii internet: analize, publicitate; (iii) agenţii de infrastructură (terţi care gestionează newsletterul primit prin email, marketing prin SMS sau alte feluri de marketing, activităţile de asistenţă clienţi sau de vânzare în numele nostru); (iv) furnizori de sisteme IT şi furnizorii de servicii de asistenţă aferenţi, inclusiv arhivarea de emailuri, furnizorii de servicii de telecomunicaţii, realizare copii de rezervă şi recuperare în caz de dezastru, servicii de securitate informatică;res-energy.ro

(b) Companii implicate în operarea paginii noastre de internet;

(c) Alte părţi cum ar fi autorităţile şi instituţiile publice, contabilii, auditorii, avocaţii şi alţi consilieri profesionali externi, în cazul în care activitatea acestora necesită cunoaşterea acestora sau în cazul în care legea ne impune să le divulgăm.

De asemenea, prelucrarea datelor se poate face şi de către societăţi cu care furnizorul a încheiat contracte de prestări servicii pentru (i) asigurarea beneficiilor aferente ofertelor contractate de către Client, (ii) administrarea din punct de vedere tehnic a website-ului res-energy.ro, (iii) pentru realizarea de campanii publicitare, campanii de comunicare cu clienţii pe reţelele de socializare, campanii/sondaje pentru măsurarea gradului de mulţumire al clienţilor şi feedback pentru îmbunătăţirea serviciilor furnizorului, (iv) prestarea de servicii de imprimare a facturilor şi distribuire a acestora, (v) servicii de comunicare electronică şi telefonică cu clienţii în vederea executării contractelor deja încheiate cu aceştia sau în vederea încheierii unor contracte noi, (vi) oricare alte servicii ce fac obiectul contractelor încheiate de furnizor unde beneficiarii sunt clienţi persoane fizice;

De asemenea, vom divulga informaţiile dumneavoastră personale unor terţi:

(a) În cazul în care ne solicitaţi sau ne daţi acordul în acest sens;

(b) Persoanelor care pot demonstra că deţin autoritatea legală de a acţiona în numele dumneavoastră;

(c) În cazul în care este interesul nostru legitim să facem acest lucru pentru a administra, extinde sau dezvoltă activitatea comercială: (i) în cazul unui transfer de întreprindere (vindem o parte a afacerii sau anumite bunuri) care au legătură cu pagina de internet la care vă abonaţi, putem dezvălui datele dumneavoastră posibilului cumpărător al respectivelor activităţi comerciale sau bunuri, pentru a ne asigura ca respectiva activitate continuă; (ii) în cazul în care RES ENERGY SOLUTIONS (sau o parte substanţială din bunurile sale) este achiziţionata de un terţ, situaţie în care datele personale deţinute de RES ENERGY SOLUTIONS vor constitui unui dintre activele transferate;

(d) În cazul în care avem obligaţia de a dezvălui datele dumneavoastră personale pentru a respecta o obligaţie legală, orice solicitare legală din partea autorităţilor guvernamentale sau executive, şi după cum poate deveni necesar pentru a îndeplini anumite cerinţe de securitate naţională sau de aplicare a legii sau a de preveni anumite activităţi ilegale;

(e) Pentru a răspunde oricăror pretenţii, pentru a ne proteja drepturile noastre sau ale unui terţ, pentru a proteja siguranta oricărei persoane sau pentru a preveni orice activitate ilegală;

(f) Pentru a proteja drepturile, proprietăţile sau siguranţa RES ENERGY SOLUTIONS, a angajaţilor săi, a clienţilor săi, a furnizorilor sau a altor persoane.

9. Păstrarea datelor      

RES ENERGY SOLUTIONS ia toate măsurile necesare pentru a se asigura ca datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate numai pentru perioada minimă necesară pentru scopurile stabilite în această Politică de confidenţialitate. Criteriile pentru determinarea perioadei de păstrare a datelor dvs. cu caracter personal sunt:

(a) RES ENERGY SOLUTIONS va păstra copii ale datelor dvs. cu caracter personal într-o formă care să permită identificarea numai atât timp cât:

(i) păstrăm o relaţie în curs de derulare cu dvs. (de exemplu, în cazul în care sunteţi inclus în lista noastră de emailuri şi nu v-aţi dezabonat);

(ii) datele dvs. cu caracter personal sunt necesare în legătură cu scopurile stabilite în această Politică de confidenţialitate şi avem un temei legal valabil;

(b) În plus, în cazul în care sunt formulate acţiuni legale relevante, este posibil să continuăm prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal pentru un astfel de timp suplimentar necesar în legătură cu reclamaţia/acţiunea respectivă.

După încheierea perioadelor de la punctele (a), (b) de mai sus, fiecare în măsura în care este aplicabilă, vom (i) şterge sau distruge definitiv datele cu caracter personal relevante sau (ii) vom anonimiza datele cu caracter personal relevante.

10. Securitatea datelor

Utilizăm măsuri adecvate (prezentate mai jos) pentru menţinerea confidenţialităţii şi securităţii datelor dvs. cu caracter personal. Totuşi, vă rugăm să aveţi în vedere faptul că aceste măsuri de protecţie nu se aplică informaţiilor pe care dvs. alegeţi să le distribuiţi în domeniul public, cum ar fi reţelele de socializare aparţinând terţilor.

Datele dvs. cu caracter personal vor fi prelucrate de personalul său agenţii noştri autorizaţi, numai în măsura în care este necesar să le cunoască, în funcţie de scopurile specifice pentru care au fost colectate datele dvs. cu caracter personal.

Stocăm datele dvs. cu caracter personal în medii de operare care utilizează măsuri rezonabile de securitate pentru prevenirea accesului neautorizat. Respectăm standarde rezonabile pentru protejarea datelor cu caracter personal.

Este important ca şi dvs. să îndepliniţi un rol în ceea ce priveşte menţinerea securităţii şi siguranţei datelor dvs. cu caracter personal. Atunci când vă autentificaţi pe un cont online, vă rugăm să vă asiguraţi că alegeţi o parolă pentru cont care va fi dificil de ghicit de alte persoane şi nu comunicaţi parola dvs. niciunei alte persoane. Sunteţi răspunzător pentru păstrarea confidenţialităţii acestei parole şi pentru orice utilizare a contului dvs. În cazul în care utilizaţi un computer cu utilizatori multipli sau unul public, nu alegeţi niciodată opţiunea de memorare a elementului de autentificare/adresei e-mail sau a parolei şi asiguraţi-vă că v-aţi deconectat de la contul dvs. de fiecare dată când plecaţi de la computer. De asemenea, ar trebui să utilizaţi orice setări sau funcţii de control al confidenţialităţii pe care vi le punem la dispoziţie pe Website-ul/aplicaţia noastră.

11. Minori

Nu solicităm şi nu colectăm cu bună ştiinţă date cu caracter personal din partea copiilor sub varsta de 18 ani. În cazul în care descoperim că am colectat neintenţionat date cu caracter personal de la un copil sub varsta de 18 ani, vom şterge cu promptitudine datele cu caracter personal ale minorului respectiv din evidenţele noastre.

Persoanelor care care nu au împlinit varsta de 18 ani nu li se permite solicitarea de servicii sau orice comunicaţii pe site-ul RES ENERGY SOLUTIONS, ori participarea la concursuri sau campanii ale RES ENERGY SOLUTIONS.

De asemenea, orice persoană care ne furnizează datele personale prin intermediul site-ului sau alte aplicaţii sau dispozitive acoperite de această Politică garantează că este major, respectiv are capacitate deplină de exerciţiu.

12. Drepturile persoanei vizate

Dreptul de a fi informat, de acces (persoana vizată are dreptul de a obţine din partea RES ENERGY SOLUTIONS o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc şi, în caz afirmativ, are dreptul de acces la datele respective).

Acest drept poate fi limitat sau refuzat, motivul refuzului sau limitării urmând a fi comunicat persoanei vizate.

Dreptul de rectificare (persoana vizată are dreptul de a obţine fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc). Ţinându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, are dreptul de a obţine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaraţii suplimentare.

Dreptul la ştergere (în situaţiile în care (1) datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor, (2) s-a retras consimţământul şi nu există un alt temei juridic pentru prelucrare, (3) persoana se opune prelucrării şi nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce priveşte prelucrarea sau (4) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal, persoană are dreptul de a obţine ştergerea datelor care o privesc, fără întârzieri nejustificate).

Acest drept poate fi limitat sau refuzat, motivul refuzului sau limitării urmând a fi comunicatpersoanei vizate.

Dreptul de a restricţiona prelucrarea – persoana vizată are dreptul la restricţionarea prelucrării în următoarele situaţii:

(i) contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care  permite operatorului să verifice exactitatea datelor;

(ii) prelucrarea este ilegală, iar persoana vizatase opune ştergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricţionarea utilizării lor;

(iii) nu mai este nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă;

(iv) persoana vizată s-a opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă interesele legitime ale operatorului prevalează asupra drepturilor persoanei.

Clientul are dreptul de a se opune în orice moment prelucrării datelor în scop de marketing direct, de a nu fi supus procesului de luare a deciziilor automate, inclusiv profilarea – nu are acest drept în cazul în care decizia:

(i) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract intre persoana vizată şi RES ENERGY SOLUTIONS;

(ii) este autorizată prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplica RES ENERGY SOLUTIONS şi care prevede, de asemenea, măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale persoanei vizate;

(iii) are la baza consimţământul explicit al persoanei vizate.

Dreptul la portabilitatea datelor – persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care îl privesc şi pe care le-a furnizat într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat şi are dreptul de a solicita RES ENERGY SOLUTIONS să transmită aceste date altui operator, fără obstacole din partea RES ENERGY SOLUTIONS, în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

(i) prelucrarea se bazează pe consimţământ sau pe un contract şi

(ii) prelucrarea este efectuată prin mijloace automate, mai exact în cazul în care acest lucru va fi posibil din punct de vedere tehnic

Dreptul de a adresa o plângere către RES ENERGY SOLUTIONS – persoana vizată poate adresa o reclamaţie în cazul în care este nemulţumită de modul de prelucrare a datelor sale cu caracter personal sau de modalitatea de răspuns la solicitările acesteia.

Dreptul de a depune plângere la Autoritatea de Supraveghere – persoana vizată are dreptul de a depune plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal dacă este nemulţumită de modul de prelucrare a datelor sale cu caracter personal.

Nume: Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Adresa: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poştal 010336, Bucureşti, România

Telefon:  +40.318.059.211 +40.318.059.212

Fax:          +40.318.059.602

Email: anspdcp@dataprotection.ro

Dreptul de a se adresa justiţiei – persoana vizată are dreptul de a se adresa instanţelor competente dacă este nemulţumit de modul de prelucrare a datelor sale cu caracter personal.

Persoana vizată, se bucură de aceste drepturi, indiferent de temeiul prelucrării datelor sale.

13. Abonare la Newsletter

Newsletterele RES ENERGY SOLUTIONS sunt transmise prin intermediul partenerilor specializaţi şi agreaţi de RES ENERGY SOLUTIONS. Astfel, sunt asigurate confidenţialitatea şi securitatea informaţiilor.Acordul dumneavoastră reprezintă temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu scopul trimiterii newsletterului, conform art. 6 alin. (1) lit. (a) din RGPD.

În momentul în care, Clientul îşi creează un Cont pe Site, are posibilitatea să îşi exprime acordul cu privire la primirea de Newslettere.

Clientul îşi poate modifica opţiunea cu privire la acordul emis către Vânzător în orice moment:

   - prin contactarea RES ENERGY SOLUTIONS în acest sens.
   - prin accesarea link-ului de dezabonare afişat în mesajele comerciale primite de la Vânzător.

Scopul prelucrării datelor este informarea abonaţilor despre bunuri, campanii şi concursuri ale RES ENERGY SOLUTIONS, precum şi informaţii privind ofertele, dar fără a ne limita la acestea.

În continuare, acceptaţi faptul că putem salva informaţiile cu privire la modalitatea prin care v-aţi abonat la newsletter (de exemplu, din formularul de abonare sau dintr-un formular concurs), pentru a putea optimiza posibilităţile de abonare. În cazul în care, în cadrul înregistrării, ne oferiţi din propria iniţiativă date opţionale despre persoana dvs. (adresare, prenume, nume), acceptaţi ca noi să utilizăm aceste date pentru a putea folosi o adresare personală în newsletter.

Datele dumneavoastră vor fi stocate pentru o perioadă de 2 ani de la momentul colectării, sau până la data retragerii consimţământului dumneavoastră, în funcţie de care moment intervine primul. Datele dumneavoastră vor fi utilizate de către noi pentru alte scopuri, doar dacă aţi fost de acord cu astfel de utilizări. Dacă va dezabonaţi de la newsletterul RES ENERGY SOLUTIONS, datele profilului dvs. de abonat sunt şterse. În consecinţă, nu veţi mai primi newsletterul.

Renunţarea la primirea Newslettere-lor nu implică renunţarea la acceptul dat pentru prezentul Document.

14. Aplicaţii de tip cookies şi tehnologii similare

A se vedea Informarea noastră privind aplicaţiile de tip cookie de pe website-ul nostru, pentru a afla cum puteţi gestiona setările de tip cookie şi pentru informaţii detaliate cu privire la aplicaţiile de tip cookie pe care le utilizăm şi scopurile în care le utilizăm.

15. Transferul datelor cu caracter personal

Păstrarea şi prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, aşa cum sunt descrise mai sus, pot impune transferarea / transmiterea datelor dvs. cu caracter personal şi/sau stocarea lor către o destinaţie din afara ţării dvs. de reşedinţa către state din Uniunea Europeană („UE”) sau Spaţiul Economic European („SEE”). (cum ar fi de exemplu către furnizori de servicii).

Dacă va fi cazul, înainte de a face acest lucru, vom lua măsurile necesare pentru a vă asigura ca datele dumneavoastră personale vor beneficia de o protecţie adecvată, conform legilor relevante privind confidenţialitatea datelor şi a politicilor interne ale RES ENERGY SOLUTIONS.

În cazul în care transferul datelor cu caracter personal se va face şi către state din afara Spaţiului Economic European şi nu vă sunt aplicabile niciuna dintre următoarele situaţii: v-aţi exprimat explicit acordul cu privire la transferul de date, transferul este necesar pentru executarea unui contract între dvs şi operator, transferul este necesar pentru încheierea unui contract sau executarea unui contract încheiat în interesul dvs., este important pe considerente de interes public, necesar pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă, necesar pentru protejarea intereselor dvs. vitale sau ale altor persoane atunci când dvs. nu aveţi capacitatea juridică de va exprima acordul, transferul se realizează dintr-un registru care are scopul de a furniza informaţii publicului, transferurile vor putea avea loc fie în baza unor decizii de adecvare emise de Comisie, fie dacă statul în care vor fi transferate oferă garanţii adecvate de protecţie.

Prin urmare vă aducem la cunoştinţă că că datele dvs. cu caracter personal ar putea fi stocate şi prelucrate şi în ţări din afara Spaţiului Economic European pentru unul dintre următoarele motive: transferul este necesar pentru executarea unui contract între dvs. şi operator, transferul este necesar pentru încheierea unui contract sau executarea unui contract încheiat în interesul dvs., este important pe considerente de interes public, necesar pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă, necesar pentru protejarea intereselor dvs. vitale sau ale altor persoane atunci când dvs. nu aveţi capacitatea juridică de a vă exprima acordul, transferul se realizează dintr-un registru care are scopul de a furniza informaţii publicului.

Totodată, prin utilizarea paginii RES ENERGY SOLUTIONS vă daţi acordul pentru transferul anumitor informaţii în ţări din afara ţării dumneavoastră de reşedinţă, care pot avea legi de protecţie a datelor diferite de cele din ţara dvs.

 

16. Modificări aduse prezentei politici

În cazul în care aducem modificări modalităţii în care gestionăm datele dvs. cu caracter personal, vom actualiza prezentă politică de confidenţialitate. Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări practicilor noastre şi prezentei politici în orice moment. Vă rugăm să verificaţi site-ul cu regularitate pentru a putea vedea orice actualizări sau modificări aduse politicii noastre de confidentialiate.